สมาคมโลกสีเขียว
 •     แผนยุทธศาสตร์สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินการของสมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายของสมาคม โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายรัฐบาลด้านสิ่งแวดล้อม และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียนและสิ่งแวดล้อมโลก การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒน­ามีความสำคัญต่อสมาคมโลกสีเขียวเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกระบวนการและกรอบในการกำหนดทิศทางในการดำเนินการของสมาคม โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการกำหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุ และแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในปัจจุบัน
 •  
 • วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 •  
 •     1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของสมาคม
 •     2. เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของสมาคมมีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายรัฐบาลด้านสิ่งแวดล้อม และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียนและสิ่งแวดล้อมโลก
 •     3.เพื่อเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาไว้ล่วงหน้าในการที่จะดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ
 •  
 • วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 •  
 •     ขั้นตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ของสมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคีเครือข่ายมาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์