สมาคมโลกสีเขียว
 •     ยุทธศาสตร์สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 •  
 •     ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 •  
 • แนวทางการดำเนินงาน
 •  
 •     1. พัฒนาเครือข่ายชมรม สมาคมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีการรวมตัวที่เข้มแข็งโดยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายของสมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 •     2. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องในระดับชุมชน
 •     3. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชนรักและหวงแหนสาธารณสมบัติของชุมชน
 •     3.เพื่อเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาไว้ล่วงหน้าในการที่จะดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ
 •  
 •     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านปลูกฝังสร้างจิตสำนึกอันดีงามแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้มีจิตอาสาเป็นนักอนุรักษ์และรักป่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 •  
 • แนวทางการดำเนินงาน
 •  
 •     1. จัดกิจกรรมอบรมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 •     2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ด้วยการจัดนิทรรศการเชิงอนุรักษ์ การจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 •     3. การส่งเสริมการนำของเสียนำกลับมาใช้ใหม่ โครงการขยะบุญ
 •     4. การแปรรูปของเสีย ของที่ทิ้งแล้วให้เป็นสิ่งของที่มูลค่า
 •     5. การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 •     6. การมอบรางวัลสถานประกอบการ ร้านค้า ตลาด ที่มีความสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 •  
 •     ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการปลูกป่าแบบยั่งยืนในชื่อ 1 ต้นไม้ 1 ชีวิต ระดับท้องถิ่นถึงระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
 •  
 • แนวทางการดำเนินงาน
 •  
 •     1. สนับสนุนให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนในชุมชนปลูกต้นไม้ รวมทั้งป่าชายเลน
 •     2. ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายปลูกต้นไม้ระดับชุมชนและระดับนานาชาติในกลุ่มอาเซียน
 •     3. การส่งเสริมการปลูกพืช เช่นมะม่วงและแปรรูปผลผลิตให้กับสถานศึกษา เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับนักเรียนและชุมชน
 •  
 •     ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างกลุ่มเครือข่าย และให้การสนับสนุนร่วมเป็นพันธมิตร เพื่อในการปกป้องคุ้มครองการกระทำที่เป็นภัยต่อระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของโลกทุกกรณี
 •  
 • แนวทางการดำเนินงาน
 •  
 •     1. จัดกิจกรรมอบรมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการเป็นเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก
 •     2. การให้การสนับสนุนภาคีเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับชุมชนและระดับนานาชาติ
 •     3. การจัดกิจกรรมการดับไฟป่า การป้องกันไฟป่า
 •     4. การจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าชายเลน
 •     5. การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
 •  
 •     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาวิจัยให้ความรู้และให้การสนับสนุนเผยแพร่ข้อมูล สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบกิจกรรมการประกาศมอบเกียรติบัตรคุณงามความดี ประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับรู้ พร้อมให้การสนับสนุนเป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงปฎิบัติการที่เป็นแบบอย่างให้กับสังคมตั้งแต่ระดับชุมชนในท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติและนานาชาติ
 •  
 • แนวทางการดำเนินงาน
 •  
 •     1. สนับสนุนการจัดนิทัศนการการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสินค้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 •     2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 •     3. ส่งเสริมการประกวดเรียงความ บทความเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 •     4. ส่งเสริมการเขียนนิยาย การสร้างภาพยนตร์ ละคร ที่สนับสนุนให้ประชาชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 •     5. ส่งเสริมการละเล่นพื้นบ้าน ท้องถิ่นที่ทำให้ประชาชนตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 •     6. ส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจที่ส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม