สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  • ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 รัฐบาลท้องถิ่นของรัฐนากาแลนด์กับคณะตัวแทนชาวไทยได้ตกลงทำความร่วมมือกันในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกรใน รัฐนากาแลนด์และทำการค้าร่วมกัน ของทั้งสองประเทศ และมีการหารือระหว่าง ผศ. ดร. วรภูริ มูลสิน นายกสมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกับเจ้าหน้าที่การเกษตรของรัฐนากาแลนด์ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเกษตรอินทรีย์ ที่ประเทศไทยมีกลุ่มเกษตรกรหลายกลุ่มที่มีประสบการณ์ การทำเกษตรอินทรีย์และได้รับการยอมรับ ทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของรัฐนากาแลนด์มีความสนใจจะศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ซึ่งจะมีการประสานความร่วมมือกันอีกครั้งในต้นปี พ.ศ.2563

    รายละเอียดเพิ่มเติม

  • Vote
    1
    0
    0