สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 •    เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นาง วริศรา ดาวัลย์
  รองประธานคณะทำงานประสานงาน
  กิจกรรมปลูกป่าประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมและช่วยเหลือชุมชนภาคตะวัน
  ออกเฉียงเหนือตอนล่างสมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  ร่วมกับกองทุนส่งเสริมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยสาขาจังหวัดอุบลราชธานี
  มูลนิธิข้าแห่งแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร และชมรมศิษย์วัดปากน้ำภาษีเจริญ
  กรุงเทพมหานคร
  ได้ร่วมกันแจกสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอพิบูลมังสาหาร

 • Vote
  1
  0
  0