สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม
  จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาล เดชอุดม
  ได้มีการจัดอบรมการเพาะพันธุ์กล้าไม้ให้แก่นักเรียนของศูนย์การศึกษานอกโรงเรี
  ยน อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยความร่วมมือของ
  สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กรมป่าไม้
  และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดชอุดม โดย
  นายอุกฤษฎ์ รินทรามี ผอ. กศน. เดชอุดมร่วมกับ ผศ. ดร. วรภูริ มูลสิน
  นายกสมาคมโลกสีเขียวฯ และ นาย พิษณุสุทธ
  สุทธการหัวหน้าศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ สวนวนารมณ์ จังหวัดอุบลราชธานี
  ได้จัดให้มีการอบรมการเพาะพันธุ์กล้าไม้แก่นักเรียนที่เป็นผู้สูงอายุในอำเภอเดชอุ
  ดม จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2562

 • Vote
  0
  0
  0