สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. ที่เมืองฮูฮอต
  เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน
  สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย ผศ. ดร. วรภูริ มูลสิน
  นายกสมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและ ดร. ธีรวัฒน์
  วงศ์วรทัต อุปนายกสมาคมฯ
  ได้รับเชิญให้ไปศึกษาดูงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
  ชมการแสดงพื้นบ้านของชาวมองโกเลียโดยนักเรียน
  นักศึกษาของวิทยาลัยศิลปการแสดง ที่มีผลงานได้รับเชิญให้ไปแสดงมากว่า 20
  ประเทศ

 • Vote
  1
  0
  0