สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. ที่เมืองฮูฮอต
  เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน
  สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย ผศ. ดร. วรภูริ มูลสิน
  นายกสมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและ ดร. ธีรวัฒน์
  วงศ์วรทัต อุปนายกสมาคมฯ ได้รับเชิญให้ไปศึกษาดูงานด้านพลังงานทางเลือก
  โดยศึกษาดูงานด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ในเนื้อที่ 800 ไร่ โดยรัฐวิสาหกิจจีน
  ได้ลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
  ทั่วทั้งเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน โดยควบคุมผ่านระบบ Big Data

 • Vote
  0
  0
  0