สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่เมืองฮูฮอต
  เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน

      สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย ผศ. ดร. วรภูริ มูลสิน
  นายกสมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและ ดร. ธีรวัฒน์
  วงศ์วรทัต อุปนายกสมาคมฯ ได้รับเชิญให้ไปศึกษาดูงานด้านพลังงานทางเลือก ณ
  อาคารสำนักงานใหญ่ IMEIGCที่เป็นศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
  ไฟฟ้าและพลังงานลมใหญ่ที่สุด ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน
  โดยศึกษาดูงานด้าน Big Data
        เพื่อควบคุมพลังงานทั้งเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน และร่วมปรึกษาหารือ
  ในการขยายความร่วมมือด้านการพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

 • Vote
  0
  0
  0