สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  •     การเยี่ยมชมนิทัศนการงานเซรามิค ที่เสิ่นหยางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีการกล่าวปาฐกถา เรื่องการลดโลกร้อนในอุตสาหกรรมเซรามิค ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้พร้อมกับนำระบบการบริหารจัดการแบบ ลีนมาใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก

  • https://v.youku.com/v_show/id_XNDI0OTk1ODI4NA==
  • Vote
    1
    0
    0