สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น.ที่บ้านหนองคู ตำบลโนนโหนน อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี กิจกรรมหนึ่งต้นไม้ หนึ่งชีวิต โดย ผศ. ดร. วรภูริ มูลสิน นายกสมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้กล่าวรายงานถึง วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 1 .เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับชาวตำบลโนนโหนน ได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่าแบบยั่งยืน 1 ต้นไม้ 1 ชีวิต และสร้างความสามัคคีในชุมชน 2. เพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่มปริมาณที่ลดลงในแหล่งน้ำธรรมชาติสามารถเพิ่มผลผลิต

  จากภาวะโลกร้อน หรือภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบันสาเหตุหลักของปัญหานี้มาจากปรากฏการณ์เรือนกระจก สังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ การเกิดภาวะน้ำท่วม ภาวะฝนแล้ง อากาศร้อนหรือหนาวเย็นกว่าปกติ ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของประชาชน และสภาพเศรษฐกิจตามมา ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากพื้นที่ป่าของประเทศมีพื้นที่ลดน้อยลง จากการเกิดโรงงานอุตสาหกรรม การขยายตัวของชุมชนเมือง และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ทำให้เกิดความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น นอกจากนี้ประเทศไทยในอดีต ก็มีสัตว์น้ำเป็นแหล่งโปรตีนหลัก จนมีคำพูดติดปากคนไทยในน้ำมีปลาในนามีข้าว หรือ “กินข้าวกินปลา” ต่อมาบ้านเมืองเจริญขึ้นสัตว์น้ำที่มีอยู่ถูกนำขึ้นมาใช้อย่างเสรี ขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สัตว์น้ำลดน้อยลง การเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ กลับคืนสู่แหล่งน้ำเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะยังคงสร้างความอุดมสมบูรณ์ได้

  สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนนและชาวบ้านตำบลโนนโหนน โรงเรียนรักษ์อุบลการบริบาล โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ บริษัทก้าวหน้าไก่สด จึงได้จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ตามคำสอนของพ่อ “ต้องเผาให้น้อยลงและต้องปลูกต้นไม้มากขึ้น” และ “การปล่อยมัจฉาคืนสู่วารี” เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • Vote
  0
  0
  0