สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 •    วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น.ที่อุทยานบึงบัวหนองขอน ตำบลหนองขอน อ. เมือง จ. อุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี นายคันฉัตร ตันสเถียร ได้มาเป็นประธานในพิธี กิจกรรมปลูกป่า ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งคุณธรรม หนึ่งต้นไม้ หนึ่งชีวิต โดย ผศ. ดร. วรภูริ มูลสิน นายกสมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้กล่าวรายงานถึง วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ๑. เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ๒.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา  ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ๓.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและจิตอาสาและได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่าแบบยั่งยืน ๑ ต้นไม้ ๑ ชีวิต ในพื้นที่อุทยานบึงบัวหนองขอน  
  จากรายงานของกรมป่าไม้ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ ประเทศไทยมีเนื้อที่ป่าคิดเป็น ๕๓ %  ส่วนในปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ พบว่าพื้นที่ป่าไม้ในประเทศเหลือเพียง ๑๓๓,๕๕๓  ตารางกิโลเมตร จากพื้นที่ของประเทศไทยในปัจจุบันมีเนื้อที่ ๕๑๓,๑๑๕  ตารางกิโลเมตร ป่าไม้เหลือเพียง ๒๖.๐๒ % ซึ่งถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานของความสมดุลตามระบบนิเวศน์ของประเทศ  จังหวัดอุบลราชธานี ได้เหลือเนื้อที่ป่า ประมาณ ๑๘.๒๙  % ของพื้นที่ของจังหวัด  
  สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สมาคมต่อต้านการทุจริตภาคประชาชน อุบลราชธานีร่วมกับสมาคมรับซื้อของเก่าและขยะรีไซเคิล  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนสถาบันการศึกษา รัฐและ เอกชน  ได้ตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นในการสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชน ในการมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและคนรอบข้าง การมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และการมีจิตอาสาช่วยลดภาวะโลกร้อน และความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมโดยให้เยาวชนที่กำลังสำคัญต่อไปในอนาคตของชาติ ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม และการปลูกต้นไม้ ที่มุ่งสร้างความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสามุ่งบำเพ็ญประโยชน์รับใช้ส่วนรวม อีกทั้งการทำกิจกรรมดังกล่าวยังมีส่วนให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียว รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกในทางที่เหมาะสม และนำข้อคิดจากประสบการณ์ที่ได้จากการทำกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตตนเองในภายภาคหน้าได้ 
     สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจึงได้มีการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ประกอบกับ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙  เป็นปีมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา  
  เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สมาคมต่อต้านการทุจริตภาคประชาชนอุบลราชธานี และสมาคมรับซื้อของเก่าและขยะรีไซเคิล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา รัฐและ เอกชนได้ร่วมกันปลูกป่าแบบยั่งยืน ๘๔ พรรษามหาราชินีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ขึ้นถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลนี้ 

 • Vote
  3
  0
  0