สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  • แต่งตั้ง miss Lin Qinghua เป็นที่ปรึกษาประจำประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและเป็นผู้ประสานงาน กิจกรรมสมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  • Vote
    0
    0
    0