สมาคมโลกสีเขียว
  •  แผนยุทธศาสตร์สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2559-2563)
  •  
  •  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี. ไทย จีน