สมาคมโลกสีเขียว
 •     1. พลเอกธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา          นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
 •     2. พลตรีปาลิต จุลกะ
 •     3. พันเอกธนศักดิ์ มิตรภานนท์
 •     4. นางอำนวยพร ฃลดำรงค์กุล
 •     5. พันตำรวจเอกอาคเนย์ แดงด้อมยุทธ์
 •     6. นายภูษิต ธวัชวิเชียร
 •     7. นายชุมพล ชัยวัฒน์
 •     8. อัยการอมร โฉมงาม
 •     9. ดร.รัชฎะ อมรทินกร
 •     10. พันตำรวจเอกชูศักดิ์ เตชะรักษ์พงษ์
 •     11. ดร.เศรษฐี จันทร์ศิลา
 •     12. พันตำรวจตรี ณัฐภัทร เสมานู
 •     13. ดร.ประยงค์ แก่นลา
 •     14. รศ.ดร.สเถียร ยุระชัย
 •     15. นายวัชรินทร์ อภิชัจบุญโชค
 •     16. ดร.แสวง ชัยวรรณเสถียร
 •     17. นายราเชนท์ ดวงศรี
 •     18. Mr. Marcel De Vries
 •     19. ดร.จรัสโรจน์ บถดำริห์
 •     20. นายมนตรา มานะกุล
 •     21. นางสุพรรณี ธัญญกิจ
 •     22. นายศุภเสกย์ เสนียพัลย์
 •     23. นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์
 •     24. นายวีระพันธ์ ธุวานนท์
 •     25. นายภีรพัฒน์ ธรรมาพิสมัย
 •     26. พันเอกอัครภณ เกียรติสาร
 •     27. พันตำรวจโทณรงค์ชัย ผลสวัสดิ์
 •     28. นายช่วงโชติ ชัชวาล
 •     29. นายชาญชัย กลางอินเดช
 •     30. นายอภิรัก นวลสกุล
 •     31. นายสกล เมฆตระการ
 •     32. นายชัยวุฒิ พงษ์ธรรม
 •     33. ดร.หควณ ชูเพ็ญ
 •     34. ดร.โกวิทย์ พวงงาม